Energinätverket

Kärnkraft: Förlegat eller framtiden?

Hur säkerställer vi att vägen mot morgondagen blir så hållbar och effektiv som möjligt? Kärnkraft avger inte växthusutsläpp under bearbetningsprocessen, och anses av vissa spela en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna. Fjärde generationens reaktorer är många gånger effektivare än dagens, men i processen uppstår stora mängder radioaktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen. Därför frågar vi nätverket om kärnkraft är det bästa alternativet på marknaden, eller om det är dags för kärnkraftverken att läggas ner. Vi bjuder in två energi-experter för att diskutera huruvida kärnkraft är förlegat, eller om det tillhör framtiden.

m/ Tomas Kåberger, Professor Chalmers styrkeområde Energi, och Per Langer, Executive Vice President Fortum

Utbildningsnätverket

Den digitala verktygslådan

Digitalisering av det svenska skolväsendet har ökat under trettio års tid. Något som givit både utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen har bland annat möjliggjort att undervisning har kunnat fortgå under den globala pandemin. Så vad har vi lärt oss från detta, och hur ser framtiden ut för undervisning och utbildning i en digital verklighet? Vilka uppenbara möjligheter kan vi ta vara på och vilka risker finns? Hur säkrar vi att vi inte kompromissar inlärningsprocesser, bedömning och psykisk hälsa? Är framtiden utan klassrum eller landar vi någonstans mitt emellan?

m/ Carl Heath, seniorforskare i RISE, Johanna Karlén, Kvalitetschef Swedish Edtech Industry, och Annika Agélii Genlott, forskare och projektledare på SKR inom skolans digitalisering

Nätverket för politisk kommunikation

Komplicerade cases

Vissa frågor har starkt stöd från de flesta, medan andra är direkt impopulära. När det rör sig om fall som många i förväg är skeptiska till bör inget i kommunikationen lämnas åt slumpen. Därför har vi till dagens möte bjudit in Patrik Hildingsson från Swedish Match, och Mattias Rådström från SAAB, att dela med sig av sina erfarenheter av hur organisationer kan kommunicera komplicerade case för att vinna allmänhetens eller politikers acceptans.

m/ Patrik Hildingsson, Vice President Communications Swedish Match, och Mattias Rådström, Head of Media Relations SAAB

Bygg- & bostadsnätverket

Städer utan bostadsbrist– en utopi?

Bostadsbristen i städerna blir större och större, och likadant är det med befolkningsgrupper som inte har råd att bo innanför tullarna. Vilka är de största utmaningarna, och hur kan vi vända denna utveckling? Diskussionen är så laddad att den kan störta en statsminister, men är ändå essentiell för framtidens städer. Vilka handlingsalternativ finns det i verktygslådan? Och vilka initiativ måste komma från politiken och vilka från industrin själv?

m/ Riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner

Utbildningsnätverket

Innovativa unga sinnen - hur skapas dem?

Hur utbildar vi nyskapande och kreativa unga människor? För att samhället ska fortsätta utvecklas så krävs det att framtida generationer har rätt verktyg för att lyckas. Därav är förmågan att lösa problem och utveckla nya tankar livsviktig för vårt samhälle. Så hur kan utbildningssektorn skapa fler innovativa unga? Vad gör vi rätt idag, och vad måste ändras för att Sverige ska vara innovativ i framtiden?

/m Helena Thorén, verksamhetschef Unga innovatörer, och Lena Apler, investerare, affärsängel och en av drakarna i SVT:s Draknästet (ej bekräftad)

Energinätverket

Generaldirektören visar vägen

Sedan 2018 har denna talare suttit som generaldirektör för energimyndigheten. Idag är han en av de ledande aktörerna i utformningen av framtidens cirkulära energisamhälle. Mer än någonsin förr står vi inför den tuffa utmaningen att ställa om till hållbar energi utan för stora kostnader. Vi frågar Robert Andrén hur energimyndigheten jobbar för att säkerställa hållbar energi för alla. Hur klarar vi omställningen i en tid där elpriserna skenar? Hur ska Sverige öka elnätskapaciteten och samtidigt minska klimatutsläppen? Vilka typer av åtgärder behövs?

m/ Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten

Utbildningsnätverket

Kan vi stå på tå utan att tappa balansen?

Hur får vi alla med på tåget? Vi har i decennier diskuterat inkludering, ofta med fokus på autism, ADHD och dyslexi. Nu är frågan hur vi hanterar det ökande antalet elever med prestationsångest, stress och depressioner i skolan. Hur ser vi till att speciella behov beaktas, samtidigt som vi upprätthåller kvalitén? Och hur förhindrar vi att ångesten uppstår i skolan? Vi har bett två centrala aktörer att ge oss en inblick i hur vi kan balansera inlärning och mentala utmaningar i klassrummet.

m/ Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Förbundsordförande Sveriges Skolledare, Rickard Bracken, Generalsekreterare Suicide Zero, och Hilda Johnsson Projektledare Suicide Zero

Life Science - Hälsa & vård

En ledande life science-nation?

Life science är centralt för den framtida hälsan. Med viktiga framsteg inom t.ex. precisionsmedicin kan behandlingar av allt fler sjukdomar skräddarsys för att passa den enskilde patientens förutsättningar och behov. Sverige ska vara en ledande life science-nation– det fastslog regeringen 2019. Men det finns flera stora utmaningar för att nå det önskade målet. Vi frågar två stora aktörer inom life science om hur arbetet bör fortgå. Vilka delar av life science bör Sverige prioritera? Personlig medicin, AI, telemedicin, eller något helt annat? Vad kan ge störst påverkan för patienterna, och hur kan vi stärka life science-systemet i Sverige?

m/ Jenni Nordborg, f.d. nationell samordnare för Life Science, och Mia Phillipson, Co-Director SciLifeLab

Bygg- & bostadsnätverket

Skenande priser

Att byggmaterial av olika slag blivit dyrare de senaste åren råder inga tvivel om. Som en följd av den allt större osäkerheten larmar nu allt fler byggföretagare. Pågående projekt som redan tidigare påverkats av ökade energi- och drivmedelspriser drabbas nu även av ökade kostnader för byggmaterial, och ibland även avsaknad eller fördröjning av material som en följd av diverse kriser i omvärlden. Så vad kan byggföretagen själva göra för att inte skadas i för stor utsträckning av denna kris? Vem har ansvaret? Hur undviker vi detta i framtiden?

m/ Peter Sjöström, inköpsdirektör Beijer Byggmaterial, och Magnus Svensson, VD och grundare av BuildFlow (ej bekräftad)

Nätverket för politisk kommunikation

När krisen kommer

Motvind i medierna är nästan ofrånkomligt. En bra kommunikationsstrategi kan vara helt avgörande när vi hamnar i krissituationer. Hur undviker man att sätta bollen i rullning, och hur håller man huvudet kallt när man hamnar i hetluften? När ska man backa, och när tar man kampen? Vilka är kriskommunikatörens viktigaste verktyg? Jeanette Fors-Andre har hjälpt företag och organisationer med dessa frågor i nästan två decennier, och under dagens möte förbereder vi oss för hur vi kan agera den dagen krisen kommer.

m/ Jeanette Fors-Andre, expert inom kriskommunikation

Energinätverket

Energipolitiska visioner i Riksdagen

Idag har vi bjudit in riksdagens energipolitiska talespersoner för att diskutera deras visioner. Samtiden präglas av skenande elpriser i södra Sverige, och ett stort behov av el för omställningen till fossilfritt stål i norra Sverige. Vilka strategier föreslår partierna för att jämna ut elpriserna? Hur ser respektive parti på målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och på energisektorns förutsättningar att bidra? Hur kan hållbarhet och elförsörjning kombineras på bästa sätt?

m/ Riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner

Kultur- & Medianätverket

Kultur för vem?

Kulturen ska underhålla, utbilda, väcka debatt och förena oss som befolkning. Men hur kan kulturinstitutionerna leva upp till allt detta när det fortfarande oftast är pensionärer eller kultureliten som står i biljettkön? Det ställs höga krav på kulturinstitutionerna att skapa ett utbud som tilltalar den breda befolkningen och en mer diversifierad målgrupp. När stora delar av befolkningen uteblir, är det då för att de inte uppskattar kulturen, eller är det kulturen som inte räcker till? Är det överhuvudtaget möjligt att skapa kultur som förenar kultureliten och gemene man?

m/ Monica Fredriksson Tal, VD Folkoperan, Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm, och Nanna Olasdotter Hallberg, programledare P3

Kultur- & Medianätverket

How dare you?! Kulturen i klimatkampen

Klimatkampen saknar varken torra siffror eller aktörer. Trots detta är problematiken abstrakt för många, och det är svårt att föreställa sig konsekvenserna. Även om klimatkrisen kan komma att förändra vår värld som vi känner till den, är den svår att röra vid eller se med blotta ögat. För att skapa förståelse, debatt och förändring har kulturen alltid spelat en avgörande roll. Men tar kulturaktörerna, institutionerna och konstnärerna egentligen ansvar i frågan? Vilken skillnad kan kultursektorn göra för ett hårt pressat klimat?

v/ Kajsa Ravin, generaldirektör, Kulturrådet, Ronny Fritsche, producent och hållbarhetsexpert inom film- och tv produktion, och Mattias Behrer, VD Live Nation Sverige

Energinätverket

Power-to-X: den gröna energins frälsare?

Power-to-X har blivit ett stort buzzword i energipolitiken de senaste åren, och PtX-teknologierna går inte att utesluta från diskussionen om framtidens energiförsörjning. Kan möjligheten att konvertera, lagra och sammankoppla de traditionella energiformerna vara nyckeln till ett CO2-neutralt Sverige? Vi ger oss in i debatten, och frågar huruvida vi hittat nyckeln till en helt grön energiförsörjning. Hur långt har vi kommit med utveckling och implementering av teknologin? Och vilka är de största hindren för utbredningen av PtX?

v/ Pedro Raposo, director, Power to X, Markus Wråke, VD i Energiforsk och Maria Fiskerud, hållbarhetschef, BRA-flyg

Utbildningsnätverket

Hur ska lärarbristen minskas?

Hur blev det så att yrket som bygger och formar samhället har blivit så svårt att rekrytera till? Nu beräknar Skolverket i sin senaste prognos att det saknas ungefär 57 000 lärare de närmsta 5 åren om inget förändras. Och priset är tyvärr kvalitén av våra barns undervisning. Vad måste förändras för att motverka denna tendens? Vem har ansvaret och möjligheten att göra rejäl skillnad? Ministern, skolorna, lärarutbildningen eller lärarna själva? Finns det en ”quick fix” eller måste vi reformera och helt tänka om läraryrket?

m/ Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör Stockholm Stad, och Johanna Jaara Åstrand, Ordförande Sveriges Lärare

Life Science - Hälsa & vård

Från idé till verklighet

Utvecklingen av ny medicin och nya former av behandling spelar en avgörande roll för att medborgarna får den bäst möjliga behandling. Men resan från idé till implementering är lång och ofta svår vilket gör att medborgare inte får den medicin eller behandling som passar bäst. Vi bjuder in två av de största aktörerna för att diskutera processen bakom innovationerna. Hur kan man göra denna resa lättare? Hur ser vi till att innovationsprocesser, reglering och framdriften i hälsosektorn blir lättare utan att kompromissa kvalitén?

m/ Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket, och Åsa Derolf, ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté

Bygg- & bostadsnätverket

Den digitala framtiden

Drygt 4 av 10 som jobbar inom byggbranschen idag anser att deras arbetsplats behöver bli mer digital för att fortsätta vara konkurrenskraftig. En ökad digitalisering ses av många som nyckeln till en mer effektiv byggbransch men alltför många saknar en strategi för hur det ska genomföras. Vad görs idag för att branschen ska bli mer digital och vilka är de potentiella lösningarna i framtiden?

m/ Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad, och Anneli Kouthoofd, VD SBUF

Kultur- & Medianätverket

Åt vilket håll ska kulturpolitiken?

Vad är riksdagspartiernas visioner för kultursektorn? Vi har bjudit in riksdagens kulturpolitiska talespersonerna till debatt i nätverket. Vad anser de ska stå först på den kulturpolitiska dagordningen, och vilka åtgärder behövs från politiskt håll? Vilka skyldigheter har kulturinstitutionerna för att klara de kulturpolitiska målen, och vad är politikernas roll? Detta och mycket mer debatterar nätverket tillsammans med kulturens främsta politiker.

m/ Riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner

Life Science - Hälsa & vård

Politisk debatt: Vem ska styra vården?

Det svenska välfärdssystemet är tredelat mellan stat, regioner och kommuner, som ansvarar för de olika delarna av vård och hälsosektorn. Detta innebär att ansvar överlappar, vilket ibland leder till förvirring kring resursfördelningen mellan de tre olika nivåerna. Frågan om vem som ska sköta sjukvården tar upp allt mer utrymme i samhällsdebatten, men är fortfarande en het potatis i Riksdagen. Därför bjuder vi in Riksdagens hälsopolitiska talespersoner och ber dem ta tjuren vid hornen och debatten med nätverket, när vi frågar dem: Vem ska styra vården?

m/ Riksdagspartiernas hälsopolitiska talespersoner

Life Science - Hälsa & vård

Framtidens hälsopolitiska utmaningar

Fetma, psykisk ohälsa och äldres utsatthet har länge ökat på grund av olika orsaker. Generellt så motionerar vi alldeles för lite och psykiska sjukdomar i samhället fortsätter att stiga. Samtidigt är god hälsa en förutsättning för en fungerande vardag, balans i livet och god livskvalitet. Är den bästa strategin att fokusera på att förebygga dessa problem, eller på den faktiska behandlingen? Vilka för- och nackdelar innebär de olika strategierna? Hur försäkrar vi oss att systemet håller för nya utmaningar som kan tänkas komma i framtiden? Vi tar debatten.

m/ Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges Läkarförbund, och Peter Lindgren, VD på institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi